سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلاق زن باردار با توافق

طلاق توافقی در دوران بارداری

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمایت خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. در حقیقت این گواهی برای این گرفته می‌شود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار می‌باشد یا خیر؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم تلقی می‌شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین کاملا مشخص شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه‌های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین است. نیز حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

بارداری

طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی بر عهدة مادر و هزینه‌های فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.